SV
| LOGIN
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
×
 

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor och kundinformation

I. Allmänna affärsvillkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Nedanstående affärsvillkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Fleurs de Paris Deutschland GmbH) via internetsidan https://www.fleursdeparis.se/. Om inget annat har avtalats, invänder vi i förekommande fall mot de egna villkor du använder.

(2) En konsument, såsom det avses i nedanstående bestämmelser, är en fysisk person som utför en rättshandling för ändamål som till en övervägande del varken kan hänföras till dennes kommersiella eller enskilda näringsverksamhet. Företagare är en fysisk eller juridisk person, eller en rättskapabel sammanslutning av personer, som vid en rättshandling utövar sin kommersiella eller enskilda näringsverksamhet.

§ 2 Avtalets tillkomst

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) Genom att presentera respektive produkt på vår internetsida lämnar vi en bindande offert om att ingå ett avtal, på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3)  Avtalet kommer till stånd med hjälp av online-varukorgen, enligt följande:
Varorna som avses att köpas läggs i ”varukorgen”. Du kan öppna ”varukorgen” med motsvarande knapp i navigeringsfältet och när som helst ändra innehållet.
Efter att du har öppnat sidan ”Kassa” och matat in dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkoren, visas alla beställningsuppgifter ännu en gång på beställningsöversikten.
Om du har valt en direktbetalningsmetod (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort), omdirigeras du antingen till beställningsöversikten i vår onlinebutik eller till betalningsleverantörens internetsida.
Vid omdirigering till respektive system för direktbetalning väljer du där motsvarande alternativ eller matar in dina uppgifter. Avslutningsvis omdirigeras du tillbaka till beställningsöversikten i vår onlinebutik.
Innan du skickar beställningen har du här möjlighet att ännu en gång kontrollera och eventuellt ändra alla uppgifter (även genom att använda webbläsarens ”Tillbaka”-funktion) samt att avbryta köpet.
Genom att klicka på knappen ”köp” skickar du beställningen och har rättsligt bindande accepterat erbjudandet. Därmed har avtalet kommit till stånd.

(4) Dina förfrågningar om att skapa ett erbjudande är för dig inte bindande. Vi skickar dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post) som du har 5 dagar på dig att acceptera.

(5) Handläggningen av beställningen och överföringen av all information som krävs för att ingå avtalet, sker via e-post och är till viss del automatiserad. Därför måste du försäkra dig om att du har angivit rätt e-postadress, att du kan ta emot e-post och i synnerhet att den inte fastnar i ditt skräppostfilter.

§ 3 Personaliserade varor

(1) För att vi ska kunna personalisera varorna tillhandahåller du senast efter ingående av avtalet utan dröjsmål all information, text eller alla filer som krävs via systemet för online beställningar eller via e-post. Eventuella krav när det gäller filformat som ska användas måste beaktas.

(2) Du förpliktar dig att inte överföra filer, vars innehåll kränker tredje parts rättigheter (i synnerhet upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrätt) eller som strider mot gällande lagar. Du fritar oss uttryckligen från samtliga anspråk som görs gällande av tredje part i detta sammanhang. Det gäller även de kostnader som krävs för ett juridiskt ombud i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte att innehållet i filerna du skickar är korrekt, och tar således inget ansvar för eventuella fel.

§ 4 Särskilda överenskommelser om de betalningssätt som erbjuds
(1) Kreditupplysning. Såvida vi utför en prestation i förskott, t.ex. vid betalning mot faktura eller direktdebitering, skickar vi för att tillvarata våra intressen dina personuppgifter till Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 1, 10787 Berlin, Tyskland, som utför en kreditupplysning enligt en matematisk-statistisk metod. Vi förbehåller oss rätten att neka dig betalning mot faktura eller direktdebitering, beroende på resultatet av kreditupplysningen.

§ 5 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll
(1) Du kan endast utöva din retentionsrätt i den mån det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varan är vår egendom ända fram till att det fullständiga beloppet för köpet har betalats.

(3) Om du är företagare, gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varan fram tills dess att alla fordringar som ingår i det aktuella affärsförhållandet har betalats. Före överlåtelse av äganderätten till en vara som är belagd med äganderättsförbehåll är pantsättning och säkerhetsöverlåtelse inte tillåtna.

b) Du kan sälja varan vidare i din normala affärsverksamhet. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar, motsvarande fakturabeloppet, som du får genom återförsäljningen till oss. Vi accepterar överlåtelsen. Du är även i fortsättningen befullmäktigad att driva in fordringen. I den mån du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter, förbehåller vi oss dock rätten att själva driva in fordringen.

c) Vid kombination och blandning av vara som är belagd med äganderättsförbehåll blir vi delägare till den nya varan, i proportion till fakturavärdet på varan som är belagd med äganderättsförbehåll gentemot de andra bearbetade föremålen vid tiden för bearbetningen.

d) Vi förpliktar oss att på begäran släppa de säkerheter som vi har fått från dig, i den mån som det realiserbara värdet på våra säkerheter överskrider värdet på fordringen som säkras med mer än 10 %. Vi väljer efter eget gottfinnande de säkerheter vi släpper.

§ 6 Garanti
(1) Lagstadgade garantirättigheter gäller.

(2) Som konsument ombeds du att, vid leverans, omgående kontrollera varan med avseende på fullständighet, uppenbara fel och transportskador, samt i förekommande fall så snabbt som möjligt meddela oss och speditören. Om du inte beaktar detta, påverkar det inte dina lagstadgade garantirättigheter.

(3) Om du är företagare gäller följande undantag till de gällande garantireglerna:

a) Avgörande för varornas beskaffenhet är endast våra egna uppgifter och tillverkarens produktbeskrivning, men ingen annan reklam, offentliga berömmande utlåtanden eller yttranden från tillverkaren.

b) Vid fel uppfyller vi våra garantiförpliktelser antingen genom förbättring i efterhand eller omleverans. Om felavhjälpningen misslyckas, kan du välja mellan prisavdrag eller att häva köpeavtalet. Felavhjälpningen räknas som misslyckad efter ett andra resultatlöst försök, såvida det inte framgår något annat på grund av varans eller felets typ, eller de övriga omständigheterna. Vid förbättring i efterhand står vi inte för kostnaden för att frakta varan till en annan plats än den som anges i avtalet, såvida inte frakten motsvarar varans avsedda användning.

c) Garantitiden är ett år efter leverans av varan. Förkortad garantitid gäller inte:

– för av oss vårdslöst orsakade skador på liv, kropp eller hälsa och vid avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet orsakade övriga skador;
– i den mån vi illistigt har hemlighållit felet eller lämnat en garanti för varans beskaffenhet;
– för varor som i överensstämmelse med det avsedda användningsändamålet har använts för en konstruktion och orsakat felet på denna;
– vid lagstadgade regressanspråk, som du har gentemot oss i samband med garantirättigheter.

§ 7 Tillämplig lag, plats för utförande av prestationer, jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av tillämplig lag endast i den mån det inte tar bort det skydd som lagstadgade föreskrifter garanterar konsumenter i det land där konsumenten har sin hemvist (förtursprincip).

(2) Plats för utövande av alla prestationer som ingår i de med oss befintliga affärsförhållandena samt laga domstol är vårt säte, i den mån du inte är konsument, utan handelsman, offentlig juridisk person eller en offentlig fond. Detsamma gäller om du inte har någon laga domstol i Tyskland eller EU, eller om din bostadsort eller hemvist vid tiden för anhängiggörande av klagan inte är känd. Befogenheten att även gå till en domstol på en annan jurisdiktion påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i lagen om internationella köp (CISG) gäller inte.


II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin

Tyskland

Telefon: +46 844685277 (mån-fre, 10-18)
E-Mail: info@fleursdeparis.se

Alternativ tvistlösning: Europeiska kommissionen har inrättat en onlineplattform för tvistlösning utanför domstol, som finns på http://ec.europa.eu/odr. Vi är inte beredda att delta i förlikningsförfaranden för konsumenttvister.

2. Information om hur avtalet kommer till stånd

De tekniska stegen fram till ingående av avtal, själva tecknandet av avtal och rättningsmöjligheterna sker i överensstämmelse med bestämmelserna ”Avtalets tillkomst” i våra allmänna affärsvillkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtaletsspråket är tyska.

3.2. Den fullständiga avtalstexten lagras inte av oss. Innan beställningen skickas via systemet för online-varukorgar kan avtalsuppgifterna skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion, eller sparas elektroniskt. Efter det att vi har mottaget beställningen skickas beställningsuppgifterna, den enligt lag erforderliga informationen vid distansförsäljningsavtal och de allmänna affärsvillkoren ännu en gång till dig via e-post.

3.3. Vid förfrågningar utanför systemet för online-varukorgar får du alla avtalsuppgifter inom ramen för en bindande offert i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper

Varans och/eller tjänstens väsentliga egenskaper finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som anges i de respektive erbjudandena samt fraktkostnaderna är totalbelopp. De innehåller alla delar av beloppet, inklusive alla skatter.

5.2. Tillkommande fraktkostnader är inte en del av köpesumman. De kan visas via en knapp med motsvarande beteckning på vår webbplats eller i respektive erbjudande, presenteras separat under beställningsprocessen och betalas av dig, såvida det inte handlar om en leverans med gratis frakt.

5.3. Om frakten sker till länder utanför den Europeiska unionen står vi inte för ytterligare uppkomna kostnader, t.ex. tullar, skatter eller avgifter för överföring av pengar (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter). Dessa kostnader måste betalas av dig. Kostnader för överföring av pengar måste du även betala om leveransen sker inom ett EU-land, men betalningen har utförts utanför den Europeiska unionen.

5.4. De betalningssätt som står till ditt förfogande presenteras under en knapp med en motsvarande beteckning på vår webbplats eller i vårt respektive erbjudande.

5.5. Om inget annat anges för de enskilda betalningssätten, måste de i avtalet överenskomma betalningarna utföras direkt efter ingående av avtalet.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveranstiden samt eventuella leveransbegränsningar presenteras under en knapp med motsvarande beteckning på vår webbplats eller i vårt respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det i lag fastställt att risken för oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig försämring av de sålda varorna under transporten övergår på dig först vid överlämnandet av varan, oberoende av om frakten är försäkrad eller inte. Detta gäller inte om du själv använder ett transportföretag som inte nämnts av företaget eller om du utsett en viss person som ska utföra frakten.

Om du är företagare sker leverans och frakt på din egen risk.

7. Lagstadgade garantirättigheter

Reglerna för ansvaret för fel finns under ”Garanti” i våra allmänna affärsvillkor (del I).
Dessa allmänna affärsvillkor och kundinformationen har upprättats av jurister från tyska Händlerbund som specialiserat sig på IT och som permanent kontrollerar rättskonformiteten. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och ansvarar i händelse av eventuella uppmaningar/varningar. Mer information om detta finns på:

https://www.haendler­bund.de/agb-service

.

Senast uppdaterad: 24.05.2018

   Betalning och leverans.


Hitta oss på

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postadress:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.se